ATIXIS thắng các hợp đồng khung GRDF trong AMO và MOE