Dữ liệu pháp lý

Dữ liệu pháp lý

Trang web này là tài sản của ATIXIS

 

Công ty TNHH với số vốn 300.000 €, đăng ký ở tại phòng đăng ký thương mại và công ty Nanterre B theo số 789 729 472.

 

Người phụ trách liên hệ là David CLERZAU với tư cách là Giám đốc.

 

Văn phòng đăng ký của công ty được đặt tại Tour Europlaza,  20, Đại lộ André Prothin, 92927 Paris La Défense cedex

 

Quản trị viên web của trang web theo dạng tràn trang.

Trang web được lưu bởi công ty OVH đặt tại 140 Quai du Sartel ở Roubaix (59 100).

Trang web này được quản lý bởi luật pháp Pháp. Quy tắc về xung đột pháp luật được loại trừ để thực hiện việc áp dụng đầy đủ và không ngoại lệ của pháp luật Pháp. Cư dân nước ngoài chấp thuận việc áp dụng luật pháp Pháp khi truy cập trang web này hay sử dụng tất cả hoặc một phần các chức năng của trang web.

Theo các quy định của pháp luật ngày 6 tháng 1 năm 1978 liên quan đến Xử lý dữ liệu, Tệp và quyền Tự do, việc xử lý tự động dữ liệu được thực hiện từ trang web đã là chủ đề của một tuyên bố cho Ủy ban quốc gia về công nghệ thông tin à tự do (CNIL) đã phát hành một chỉ thị số [trong quá trình được ban hành] vào ngày [trong quá trình được ban hành].

Người dùng được thông báo đặc biệt rằng, theo Điều 32 của Đạo luật bảo vệ dữ liệu ngày 6 tháng 1 năm 1978, các câu trả lời được đưa ra cho biểu mẫu trên trang web có thể được truyền tải và sử dụng bởi ATIXIS, và công ty có quyền truy cập và chỉnh sửa liên quan đến dữ liệu này bằng cách viết bằng thư cho ATIXIS ở số 20,  Đại lộ André Prothin, 92927 Paris La Défense cedex