Cơ sở công nghiệp

Cơ sở công nghiệp

Chúng tôi làm việc với tư cách là AMO, BET, MOE hoặc Tổng thầu trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau: < / span>

  • Hạt nhân
  • Hóa học
  • Hàng không
  • Hậu cần
  • Ngành chế biến
  • Trung tâm dữ liệu
  • </ li >

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên