ATIXIS đang nghiên cứu lập trình cho Cơ sở ESSEC mới